ระบบไฟฟ้า

ปูพื้นฐานการเรียนช่างไฟฟ้ามือใหม่โดยเริ่มตั้งแต่ไฟฟ้ากระแสตรงและไฟฟ้ากระแสสลับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของงานไฟฟ้า เรียนรู้ถึงหลักการของระบบไฟฟ้าแบบ 1 เฟส กับ 3 เฟส ว่ามีข้อดี ข้อเสีย และการใช้งานแตกต่างกันอย่างไร มากไปกว่านั้นผู้เข้าอบรมจะได้เข้าใจเกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางไฟฟ้าสำหรับงานช่าง ไปจนถึงการต่อวงจรไฟฟ้าทั้ง 3 รูปแบบ ได้แก่ วงจรอนุกรม วงจรขนาน และวงจรผสม

เครื่องมือวัด

ภายในห้องเรียนช่างไฟฟ้าเพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่จำเป็นในงานติดตั้งและซ่อมแซมให้กับช่างไฟฟ้ามือใหม่ได้ใช้ลงมือปฏิบัติใช้งานจริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานและการอ่านค่าของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือดิจิตัล สามารถเข้าใจเรื่องหน่วยวัดทางไฟฟ้าที่ช่างไฟควรจะรู้หลักเช่น กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

การคำนวณ

ภายในห้องเรียนช่างไฟฟ้าเพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าที่จำเป็นในงานติดตั้งและซ่อมแซมให้กับช่างไฟฟ้ามือใหม่ได้ใช้ลงมือปฏิบัติใช้งานจริง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้วิธีการใช้งานและการอ่านค่าของเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบอนาล็อกหรือดิจิตัล สามารถเข้าใจเรื่องหน่วยวัดทางไฟฟ้าที่ช่างไฟควรจะรู้หลักเช่น กระแสไฟฟ้า แรงดันไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และความต้านทานไฟฟ้า

การเลือกอุปกรณ์ทางไฟฟ้า (บริภัณฑ์ไฟฟ้า)

หนึ่งในพื้นฐานที่จำเป็นของงานช่างไฟฟ้า คือ การเลือกอุปกรณ์ หรือ บริภัณฑ์ไฟฟ้า ให้มีชนิดและขนาดที่เหมาะสมกับการใช้งานและวิธีการเดินไฟ ผู้เรียนช่างไฟฟ้าจะได้เรียนเกี่ยวกับประเภทของบริภัณฑ์ไฟฟ้าแรงดันสูง ปานกลาง ต่ำ เข้าใจความแตกต่างและวิธีการเลือกใช้บริภัณฑ์ไฟฟ้าพื้นฐาน เช่น หลอดไฟ บัลลาสต์ สตาร์ทเตอร์ เต้ารับปลั๊กไฟ และสวิตซ์ไฟ

การติดตั้งงานไฟฟ้า

หลังจากได้เรียนรู้ภาคทฤษฎีและการคำนวณของงานช่างไฟฟ้า ผู้เข้าอบรมจะได้ลงมือติดตั้งเหมือนหน้างานจริง ในห้องเรียนช่างไฟฟ้าจะมีอุปกรณ์เครื่องมือครบครันสำหรับให้ทดลองฝึกติดตั้งวงจรหลอดไฟฟลูออเรสเซนต์ วงจรมิเตอร์ไฟฟ้า วงจรสวิตซ์สามทาง  วงจรใช้สวิตซ์ควบคุมปลั๊ก วงจรเพิ่มเบรกเกอร์ลอย ตลอดจนการเดินสายไฟและสายดิน

ความปลอดภัย

นอกเหนือจากการอบรมความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ผู้เข้าอบรมยังจะต้องเข้าใจและตระหนักถึงหลักความปลอดภัยของการทำงานช่างไฟฟ้า เนื่องจากงานไฟฟ้านั้นมีความเสี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน ดังนั้นคลาสเรียนช่างไฟฟ้านี้จะช่วยเสริมความเข้าใจการใช้อุปกรณ์ในงานช่างไฟฟ้าอย่างปลอดภัย ทั้งการแต่งกายที่เหมาะสม การเชื่อมต่อสาย การสังเกตุประเภทของไฟและวิธีใช้อุปกรณ์ดับเพลิงเบื้องต้น

กำหนดการอบรมแอร์บ้าน

คอร์สและรายละเอียด

เรียนไฟฟ้าอาคารเหมาะ….กับใครบ้าง

👤

บุคคลทั่วไป

คอร์สเรียนช่างไฟฟ้าเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับพื้นฐานงานไฟฟ้าช่วยให้ประมาณการใช้ไฟของอุปกรณ์ภายในบ้านได้และสามารถนำความรู้ไปปรับใช้กับการติดตั้งซ่อมแซมไฟฟ้าภายในครัวเรือนได้อย่างปลอดภัย

🏬

ผู้ประกอบการ

ภายในสถานประกอบการ ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม และธุรกิจอีกมากมายมักต้องเผชิญกับค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างซ่อมในงานไฟฟ้าอยู่บ่อยครั้ง คอร์สเรียนช่างไฟฟ้าจึงเหมาะกับผู้ประกอบธุรกิจหรือเจ้าของกิจการขนาดย่อมที่ต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมไฟฟ้าด้วยตนเอง เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายในส่วนนี้   

💰

 

ผู้ต้องการรายได้เสริม

งานช่างไฟฟ้าเป็นอาชีพหลักของใครหลายคนและยังสามารถเป็นอาชีพเสริมที่สร้างรายได้เป็นอย่างดีให้กับผู้ที่ต้องการรับงานติดตั้งซ่อมแซมตามอาคารสำนักงาน บ้านเรือน หรือสถานประกอบการต่าง ๆ เนื่องจากเป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงจึงต้องอาศัยผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีความรู้เฉพาะทางด้านไฟฟ้า

🔧

 

ช่างไฟฟ้ามือใหม่

คอร์สเรียนช่างไฟฟ้าอาคารอัดแน่นไปด้วยความรู้ทั้งทฤษฎีและการปฏิบัติงานจริง พร้อมทั้งยังอบรมความปลอดภัยและการใช้งานอุปกรณ์อย่างเหมาะสม จึงเหมาะกับช่างไฟฟ้าที่ต้องการเสริมความรู้และเทคนิคในงานไฟฟ้าเพื่อสร้างความมั่นใจในการปฏิบัติงานจริง

จุดเด่นของ TNS TRAINING CENTER

1.วิทยากรผู้สอนมีความชำนาญ เป็นทั้งวิศวกรและผู้มีประสบการณ์ตรงในงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าภายในอาคารสถานประกอบการ

2.อุปกรณ์ครบครันทันสมัย ห้องเรียนช่างไฟฟ้าเพรียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือช่าง เรียนแล้วใช้เป็น ทำงานได้จริง
3.เน้นภาคปฏิบัติสอนตั้งแต่ไฟฟ้าเบื้องต้น วิธีใช้เครื่องมือ บริภัณฑ์ไฟฟ้า การคำนวณ ไปจนถึงการติดตั้งจริงอย่างปลอดภัย แม้ไม่มีพื้นฐานก็สามารถเรียนช่างไฟฟ้าได้ ไม่จำกัดเพศ
4.เรียนระยะสั้น เนื้อหาอัดแน่น เรียนจบภายใน 4 วัน เหมาะกับผู้ที่มีเวลาจำกัดหรือทำงานประจำ และต้องการรายได้เสริม
5.เดินทางสะดวก สถานที่อบรมอยู่ใกล้กับ MRT บางซ่อน และมีที่จอดรถเพียงพอสำหรับผู้อบรมที่เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว

ตรวจสอบตารางการอบรม

ภาพการอบรม

ความรู้สึกผู้อบรม

บล็อคความรู้

4 ข้อควรระวังที่ทำให้แอร์ระเบิด

4 ข้อควรระวังที่ทำให้แอร์ระเบิด

แอร์ระเบิดเป็นสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในอดีตที่ผ่านมา โดยส่วนมากเกิดจากการที่ช่างแอร์ไม่มีความเข้าใจลักษณะการระเบิด หรือเป็นเพราะความประมาทซึ่งทำให้เกิดอุบัติเหตุถึงขั้นเสียชีวิต ดังนั้นทุกท่านที่มีเครื่องปรับอากาศจึงจำเป็นต้องทราบเกี่ยวกับอันตรายจากเครื่องปรับอากาศที่อาจเกิดขึ้นได้...

เรื่องน่ารู้ของเบรกเกอร์แอร์

เรื่องน่ารู้ของเบรกเกอร์แอร์

เคยสับสนไหมว่าต้องเลือกเบรกเกอร์อย่างไรให้เหมาะกับแอร์? ก่อนอื่นต้องมาทำความรู้จักกับเบรกเกอร์และระบบการทำงานของมันเสียก่อน Circuit Braker หรือ เบรกเกอร์ เป็นส่วนสำคัญของไฟฟ้าในบ้านของคุณ ทำหน้าที่ช่วยปกป้องสายไฟ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น เครื่องปรับอากาศจากภาวะไฟเกิน หรือ ไฟฟ้าลัดวงจร...

แอร์อินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดา ต่างกันอย่างไร?

แอร์อินเวอร์เตอร์กับแอร์ธรรมดา ต่างกันอย่างไร?

การเลือกเครื่องปรับอากาศใหม่สำหรับบ้านหรือธุรกิจของคุณไม่ใช่เรื่องง่าย ในแต่ละปีมีการจำหน่วยเครื่องปรับอากาศกว่าหลายล้านเครื่อง โดยเฉลี่ยแล้วแต่ละครัวเรือนมักเสียค่าใช้จ่ายมากกว่า 10% ของค่าสาธารณูปโภคไปกับเครื่องทำความเย็นเพียงอย่างเดียว...

แผนที่การเดินทาง

วิธีการเดินทาง

1.เดินทางด้วย MRTสายสีม่วง หรือ รถไฟฟ้าสายสีแดง ลงสถานีบางซ่อน

2.เดินทางด้วยรถประจำทางสาธารณะ สาย 16/30/50/51/65/97/505

3.เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวมีที่จอดรถหน้าอาคารเรียนเพียงพ่อต่อผู้เข้าอบรม

※※อาคารเรียนตั้งอยู่ในซอยข้างๆไปรษณีย์เตาปูน 

ปากซอยมีสะพานลอย เดินเข้ามาประมาณ 60 เมตร อาคารอยู่ซ้ายมือ ※※

ที่อยู่ : 1296/24 ถ.กรุงเทพ-นนท์ เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กทม.10800

แผนที่ตามลิ้ง Google map ด้านล่าง

https://goo.gl/maps/SL3AgzY3Ma6aj5vD8

ติดต่อเราได้ที่

Facebook: TNS Training Center

Tel: 064-956-5866

Line Official: @tnstraining